Unknown

FrittElement

Utleie betingelser

Utleier leier ut valgt utstyr til Leietaker («Utstyret»):


LEIEPERIODE

Leieperioden starter på når vedkommende henter ut i butikk eller henter ut fra posten og avsluttes når leietaker leverer utstyret i butikk eller leverer inn på posten. Med mindre annet avtales skriftlig mellom partene.

LEIEPRIS

Leieprisen for Utstyret fastsettes ut fra døgnleien på valgt utstyr. Leieprisen betales via faktura tilsendt ved bestilling. Ved forsinket betaling kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

Leietaker skal bruke og vedlikeholde Utstyret på en forsvarlig måte og i samsvar med produsentens anbefalinger. Leietaker skal ikke foreta endringer eller reparasjoner på Utstyret. Leietaker skal rengjøre utstyret før tilbakelevering. 

ANSVAR OG FORSIKRING

Leietaker er ansvarlig for tap og skade på Utstyret fra utlevering og til det er returnert til Utleier. Ved skader/tap av utstyret under leieperioden skal dette dekkes av leietaker. 

RETUR AV UTSTYR

Leietaker skal returnere Utstyret i samme stand som ved utlevering, med unntak for normal slitasje, til Utleier på avtalt tid og sted.

MISLIGHOLD

Dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, har Utleier rett til å kreve oppfyllelse og/eller erstatning for det økonomiske tapet som følge av misligholdet. Utleier skal gi Leietaker skriftlig varsel om mislighold og gi rimelig tid til å rette opp i situasjonen før eventuelle rettslige skritt tas.

  1. Forsinket betaling: Hvis Leietaker ikke betaler leiebeløpet på forfallsdatoen, kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Utleier kan også kreve tilbakelevering av Utstyret umiddelbart og/eller heve Avtalen.
  2. Skade på eller tap av Utstyr: Hvis Utstyret blir skadet eller tapt, skal Leietaker varsle Utleier umiddelbart. Leietaker er ansvarlig for å betale erstatning for skadet eller tapt Utstyr.
  3. Utilbørlig bruk: Hvis Leietaker bruker Utstyret på en utilbørlig måte eller i strid med produsentens anbefalinger, har Utleier rett til å kreve tilbakelevering av Utstyret umiddelbart og/eller heve Avtalen.

FORCE MAJEURE

Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne. Avtalen dersom oppfyllelsen forhindres eller forsinkes av hendelser utenfor deres kontroll, som for eksempel naturkatastrofer, streiker, lockouts, krig, terrorisme eller pandemier.

LOVVALG OG TVISTELØSNING

Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne Avtalen skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler.

OVERDRAGELSE

Leietaker skal ikke overdra sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen til en tredjepart uten Utleiers skriftlige samtykke.

HELE AVTALEN

Denne Avtalen inneholder hele avtalen mellom partene angående leie av Utstyret og erstatter alle tidligere forhandlinger, avtaler og forståelser mellom partene.

UNDERSKRIFTER

Partene har signert denne Avtalen digitalt, hvorav begge parter kan beholde en kopi.

Latest Post
Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skroll til toppen